Prodávající
Provozovatel internetového shopu ptaci-budky.cz (Prodávající) je:
Jakub Janoš – Garden partners, IČ: 71637621, DIČ: CZ7808111069 se sídlem Českomoravská 1181/21, 190 00, Praha 9.
Prodávající je oprávněn jednostranně a bez jakýchkoliv sankcí od uzavřené objednávky odstoupit, a to z provozních důvodů či z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

Ceny
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že cena zboží bude vždy odpovídat ceně, která je uvedena v internetovém katalogu, platném v době objednání zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH v zákonné sazbě a všemi dalšími poplatky (v nákupním košíku). Tato celková cena bude také uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Uváděné ceny vždy obsahují DPH stanovené zákonem.

Daňový doklad je součástí zásilky.

Dodání a platba zboží, expediční poplatek
Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou PPL nebo Českou poštou na dobírku (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na adrese: Zlatá 158, 250 83 (5km od Říčan u Prahy). Kupující zaplatí cenu zboží při převzetí zásilky spolu s expedičním poplatkem podle níže uvedeného rozpisu:

Česká pošta:

Balík na poštu:  

- do 899,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – 149,- Kč
- od 900,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky - ZDARMA

Balík do ruky:

- do 899,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – 169,- Kč
- od 900,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – ZDARMA

PPL

Firemní balík:  

- do 899,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – 149,- Kč
- od 900,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky - ZDARMA


Soukromý balík (přepravce Vás bude kontaktovat telefonicky):

- do 899,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – 169,- Kč
- od 900,- Kč ...................     balné + doprava + platba dobírky – ZDARMA

Osobní odběr:

ZDARMA (na adrese Zlatá 158, 250 83 (5km od Říčan u Prahy).

  
Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávající na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího. Odstoupení od smlouvy je provedeno informováním prodávajícího o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy. V tomto případě je doporučeno zakoupené zboží kupujícím doručit na své vlastní náklady prodávajícímu a to na adresu Českomoravská 1181/21, 190 00, Praha 9, V takovém případě si prodávající a kupující vrátí veškerá plnění, která si dle uzavřené kupní smlouvy vzájemně poskytli. Prodávající vrátí peníze kupujícímu do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy a to poštovní poukázkou nebo na účet kupujícího. Vrácený výrobek musí být ve stavu, v jakém byl při převzetí kupujícím, a to včetně veškeré dokumentace a příslušenství a v nepoškozeném originálním obalu. Pokud bude zboží  nepoškozené a kompletní, prodávající zašle kupní cenu kupujícímu a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu. Pokud bude vrácené zboží jakkoliv poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu způsobené škody až do výše 100 %, kterou je oprávněn jednostranně započíst oproti kupní ceně.  V ostatním se použijí příslušná ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a  Občanského zákona a zejména ustanovení § 53 citovaného zákona.

Objednávku je možné stornovat na uvedených kontaktech, pokud již nebyla expedována.

Maximální doba odpovědi na email je do 3 pracovních dnů.

 

 

Reklamační řád

a) Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na zakoupené zboží v elektronické podobě na adresu info@ptaci-budky.cz. Prodávající elektronickou cestou písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí ). Reklamační protokol je předán kupujícímu emailem v co nejkratší lhůtě. Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané.

 

b) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, kdy je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, zavazuje se prodávající zboží bezodkladně uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující má právo učinit v takovém případě rozhodnutí, zda bude požadovat výměnu věci za bezvadnou či bude trvat na opravě věci. Pokud výměnu nelze provést, může kupující buď uplatňovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva kupující nemá, pokud před převzetím věci od prodávajícího o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Jestliže se rozpor s kupní smlouvou projeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci od prodávajícího, bude se mít za to, že rozpor existoval již při převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Podrobnosti, upravující práva kupujícího v průběhu reklamačního řízení, stanoví příslušná ustanovení Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění, zejména pak v ustanovení § 616 až 627 Občanského zákona v platném znění.

c) Při obdržení odlišného zboží z důvodu chybného zadání objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal. Dojde-li ze strany kupujícího k omylu při objednání, nedochází při reklamaci k finančnímu vyrovnání, ale pouze k výměně zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal zboží.

d) Uznána nebude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného užívání.

 e) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) V případě, že reklamace zákazníka bude shledána jako neoprávněná, budou náklady spojené s vyřízením reklamace řešeny v každém takovém zjištěném případě samostatně.

 g) Záruční doba poskytovaná na veškeré zboží je 24 měsíců. Pokud není uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se nevztahuje na škody způsobené nevhodným zacházením.

 

Zpracování osobních údajů

Prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a náleží Vám ochrana práv dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Svůj souhlas máte právo kdykoliv písemně odvolat na adrese: Jakub Janoš – Garden partners, Českomoravská 1181/21, Praha 9, 190 00 nebo e-mailem na adrese: info@ptaci-budky.cz, a dále máte právo také na přístup k údajům, požádat o jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování.
Kupující vyplněním registračního formuláře, při objednávce zboží nebo katalogu telefonem, e-mailem, souhlasí se zařazením svých vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Jakub Janoš – Garden partners ( dále jen „Společnost“ ), jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení a informací týkajících se objednávek, prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Zároveň kupující souhlasí s poskytnutím  údajů obchodním a marketingovým partnerům spol. Jakub Janoš – Garden partners, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další informace.
Prodávající po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení kupujícímu, mohou být kupujícímu  zasílány nabídkové e-maily z domény ptaci-budky.cz a to maximálně deset krát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100 kB a pokud bude zpráva ve formátu HTML, budou grafické prvky uloženy na serveru prodávajícího a nebudou zahrnuty do těla e-mailu.

Prodávající shromažďuje poskytnutá osobní data (jméno, příjmení, adresu, telefon, email, rok narození). Kupující může poskytnuté údaje kdykoli změnit ve svém profilu po přihlášení.